7 ภัยพิบัติของระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก

Published : มิถุนายน 20, 2023 | Blog | Editor :

เลือกตั้งก็แล้ว รวมเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลก็แล้ว ทำไมถึงยังมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้ ​? ในหนังสือ #ที่ผ่านมามนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจ [Humankind : A Hopeful History] อธิบายไว้ว่า ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย ระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกเองก็ต้องประสบกับภัยพิบัติอย่างน้อย 7 อย่าง มากหรือน้อยต่างกันไปตามแต่บริบทประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ได้แก่

1. พรรคการเมืองเสื่อมถอย : ต้องเปลี่ยนจากการมองโลกในแง่ร้าย มาเป็นการมีส่วนร่วม

2. พลเมืองไม่ไว้วางใจกันและกัน : ต้องเปลี่ยนจากการแบ่งฝ่าย สู่การทำความเข้าใจเพื่อวางใจในสิทธิ์ของกันและกัน

3. คนกลุ่มน้อยถูกกีดกัน : ต้องพยายามเปลี่ยนจากการถูกกีดกัน ให้คนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องของประเทศ

4. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขาดความสนใจ : ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมในการเมืองเสมอในด้านต่างๆ

5. นักการเมืองกลายเป็นคนฉ้อฉล : นักการเมืองต้องโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

6. คนรวยหลบเลี่ยงภาษี : ต้องเปลี่ยนจากแนวคิดประโยชน์ส่วนตัว มาสู่ประโยชน์ส่วนรวม มองไปไกลจากพื้นที่ตัวเอง ขยายภาพให้กว้างเพื่อเห็นทั้งเมือง ทั้งประเทศ

7. และสุดท้าย ความตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ว่า ประชาธิปไตยยุคใหม่ของเราเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียม : เปลี่ยนจากความไม่เท่าเทียม สู่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัยของเมือง น้ำสะอาด ฯลฯ

แท็ก


Related Content